Menu

Biblioteka

Regulamin korzystania z biblioteki

1. Czytelnikami biblioteki szkolnej są wszyscy uczniowie szkoły, nauczyciele oraz inni pracownicy. Ze zbiorów mogą korzystać również rodzice uczniów.
2. Biblioteka udostępnia swoje zbiory od września do maja we wszystkie dni nauki.
3. Jednorazowo czytelnik może wypożyczyć trzy książki, w tym jedną popularnonaukową, na okres dwóch tygodni (w szczególnych przypadkach można uzyskać prolongatę).
4. Przed wypożyczeniem książkę należy obejrzeć i zwrócić uwagę nauczyciela bibliotekarza na ewentualne uszkodzenia.
5. Z końcem maja każdego roku szkolnego wszystkie książki winny być obowiązkowo zwrócone.
6. Książkę zgubioną lub zniszczoną należy odkupić.

7. Uczniowie mogą wypożyczać książki na okres wakacji po uprzednim rozliczeniu się z biblioteką.
8. Każdy uczeń zobowiązany jest do znajomości i przestrzegania regulaminu biblioteki szkolnej.

 

Regulamin korzystania z czytelni

1. Czytelnia jest czynna w godzinach pracy biblioteki szkolnej.
2. Z czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły, rodzice oraz osoby odbywające praktykę pedagogiczną.
3. Czytelnik przed skorzystaniem z czytelni zobowiązany jest do zgłoszenia się do nauczyciela bibliotekarza i wpisania się do rejestru odwiedzin czytelni.
4. Zabrania się wnoszenia do czytelni plecaków, jedzenia, picia, odzieży wierzchniej itp.
5. W czytelni obowiązuje cisza i spokój.
6. Czytelnik odpowiada osobiście za książki i czasopisma, z których korzysta, a zauważone wcześnie uszkodzenia zgłasza nauczycielowi bibliotekarzowi.
7. Książki z księgozbioru podręcznego podaje nauczyciel bibliotekarz.
8. Do wykorzystania w czytelni mogą być udostępnione wszystkie zbiory biblioteki.
9. Przed wyjściem z czytelni wykorzystane czasopisma należy odnieść na ustalone miejsce, a książki oddać nauczycielowi bibliotekarzowi.
10. Prowadzenie zajęć dydaktycznych w czytelni powinno być wcześniej uzgodnione.
11. Nieprzestrzeganie regulaminu lub nieodpowiednie zachowanie może pozbawić czytelnika prawa do korzystania z czytelni.

 

Regulamin korzystania
z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej

1. Z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pracownicy Szkoły Podstawowej nr 5 w Zambrowie.
2. Bezwzględnie zabrania się wnoszenia do Centrum plecaków, jedzenia i picia.
3. Stanowiska komputerowe w bibliotece służą wyłącznie do celów edukacyjnych: (poszukiwań informacji w Internecie, wykonywania własnych prac dla potrzeb naukowych, przeglądania programów multimedialnych znajdujących się w bibliotece).
4. Z dostępu do komputerów uczniowie mogą korzystać wyłącznie w czasie trwania lekcji pod opieką nauczyciela lub nauczyciela bibliotekarza.
5. Indywidualnie, uczniowie mogą pracować tylko pod opieką nauczyciela bibliotekarza.
6. Uczeń jest zobowiązany podać bibliotekarzowi tematykę zagadnień poszukiwanych w Internecie.
7. Przed przystąpieniem do pracy z komputerem uczeń ma obowiązek wpisania się do zeszytu-rejestru (każde stanowisko ma przypisany własny rejestr) i sprawdzenia sprawności sprzętu, na którym zamierza pracować.
8. Nie można zmieniać wybranego stanowiska komputerowego.
9. Przy stanowisku może pracować tylko jedna osoba. W uzasadnionych przypadkach mogą pracować dwie osoby.
10. Przy korzystaniu z programów dźwiękowych należy korzystać ze słuchawek.
11. Nauczyciel bibliotekarz dokonuje wyboru konta i sposobu logowania. Ze stanowisk komputerowych korzystamy po zalogowaniu się na odpowiednie konto użytkownika.
12. Zabrania się wykorzystywania komputerów do prowadzenia prywatnej korespondencji (e-mail, gadu-gadu, czat itp.), prowadzenia blogu, a także przeglądania stron zawierających treści niewłaściwe, niezgodne z misją szkoły.
13. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniu i ustawieniach systemowych.
14. W trosce o ochronę antywirusową i poprawną pracę systemu zakazuje się używania w pracowni własnych dyskietek, płyt CD i innych nośników danych.