Menu

Świetlica/stołówka

Regulamin świetlicy SP nr5 w Zambrowie.

I. Prawa i obowiązki wychowanków świetlicy

1. Uczeń ma prawo do:
- udziału w różnorodnych formach pracy z dzieckiem:
pomoc w odrabianiu lekcji, czytelnictwo indywidualne i zbiorowe, wykonywanie prac plastycznych, organizowanie inscenizacji i teatrzyków, zajęcia muzyczne, gry i zabawy w pomieszczeniach świetlicy, różnorodne konkursy, zajęcia związane z kształtowaniem postaw i właściwego zachowania się przy stole, zajęcia mające na celu popularyzowanie bezpiecznego zachowania się w szkole i poza nią, zajęcia ruchowe - gry i zabawy na świeżym powietrzu, wycieczki, inne zajęcia opiekuńcze, wychowawcze oraz wynikające z planu pracy szkoły na dany rok szkolny.
- uczestnictwa w zajęciach grup wychowawczych, których liczebność nie powinna przekraczać 25 wychowanków.
- życzliwego i podmiotowego traktowania w czasie pobytu w świetlicy.

2. Uczeń ma obowiązek do:
- regularnego uczęszczania na zajęcia w godzinach przed i po lekcjach,
- usprawiedliwiania swojej nieobecności,
- nienagannego zachowania się w czasie zajęć i po zajęciach w stosunku do wychowawców i kolegów oraz osób postronnych,
- poszanowania sprzętu świetlicy, dbanie o czystość i estetykę pomieszczeń,
- używania "czarodziejskich słów" - proszę, dziękuję, przepraszam,
- informowania wychowawcy o wyjściu ze świetlicy,
- przestrzegania zasad bezpiecznego zachowania się.
 

II. Wyróżnienia i kary

1. Wyróżnienie przez wychowawcę lub kierownika świetlicy.
2. Wpis pochwalny do klasowych dzienniczków.
3. Nagroda w postaci książki lub innego upominku.
4. Upomnienie przez kierownika lub wychowawcę.
5. Wpis uwagi negatywnej do dzienniczków klasowych.
6. Zawieszenie w prawach uczestnika świetlicy.
7. Usunięcie ze świetlicy.
 

III. Zasady przyjęć do świetlicy

1. Dziecko zostaje przyjęte do świetlicy na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców lub prawnych opiekunów (wzór kwestionariusza w podstronie: dokumenty/ druki do pobrania).
2. O zakwalifikowaniu do świetlicy decyduje szkolna komisja kwalifikacyjna.
 

IV. Zasady korzystania ze stołówki

1. Podstawą korzystania z obiadów w szkolnej stołówce jest złożenie wypełnionego kwestionariusza przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka (wzór kwestionariusza w podstronie sekretariat).
2. O zakwalifikowaniu ucznia do stołówki decyduje szkolna komisja kwalifikacyjna.
3. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać nauczyciele i inni pracownicy szkoły. Za posiłki te wnoszą pełną odpłatność.
4. Sposoby zapłaty za obiady regulują "Zasady odpłatności w stołówce SP nr5 w Zambrowie".