Menu

Samorząd Uczniowski

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5

IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ZAMBROWIE

 

Podstawa prawna regulaminu:

 1. Artykuł 55 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku.
 2. Statut Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Zambrowie.
 3. Konwencja Praw Dziecka.

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art.1. W szkole działa Samorząd zwany dalej „Samorządem”

Art.2. Samorząd Szkolny Szkoły Podstawowej nr 5 w Zambrowie tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

Art.3. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów szkoły.

Art.4. Głównymi organami Samorządu są: Przewodniczący Samorządu, Rada SU.

Art.5. Zasady wybierania i funkcjonowania organów Samorządu określa regulamin wyborów.

Art.6. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

Art.7. Samorząd może przedstawiać radzie rodziców, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

 1. Prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami.
 2. Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.
 3. Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań.
 4. Prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej.
 5. Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem.
 6. Prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu.

 

Rozdział II

CELE I ZADANIA  SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Art.8. Celem Samorządu jest:

 • Aktywizowanie życia społecznego w szkole.
 • Kształtowanie zainteresowań życiem i działalnością społeczną.
 • Kształtowanie nawyków efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie (liczenie się z potrzebami innych, gotowość wzajemnej pomocy, tolerancja, podporządkowanie się interesom zbiorowym, ofiarność dla zespołu).
 • Kształtowanie umiejętności racjonalnego organizowania i kulturalnego spędzania wolnego czasu.
 • Kształtowanie gotowości podejmowania obowiązków i odpowiedzialności za ich realizację.
 • Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej.
 • Kształtowanie umiejętności planowania zadań i ich urzeczywistniania.

 

Art.9. Zadaniem Samorządu jest:

 • Organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych i innych obowiązków zawartych  w regulaminie szkoły.
 • Przedstawianie dyrekcji szkoły opinii i potrzeb koleżanek i kolegów, spełnianie wobec niej rzecznictwa interesów ogółu społeczności uczniowskiej.
 • Współdziałanie z zespołem kierowniczym szkoły w zapewnieniu uczniom warunków do nauki i udzielaniu niezbędnej pomocy młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej.
 • Współudział w rozwijaniu, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych turystyczno-krajoznawczych, w organizowaniu wypoczynku i rozrywki.
 • Dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły, inspirowanie do udziału w pracy.
 • Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym na trudności w szkole, w środowisku rówieśniczym i rodzinnym.
 • Rozstrzyganie sporów między uczniami, zapobieganie konfliktom między uczniami i nauczycielami, a w przypadku pojawienia się konfliktu zgłoszenie go poprzez opiekuna samorządu lub przewodniczącego samorządu do dyrektora szkoły i rady pedagogicznej.
 • Dbanie – w całokształcie swojej działalności – o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.
 • Wydawanie opinii w sprawie oceny pracy nauczyciela na wniosek dyrektora szkoły.

 

ROZDZIAŁ III

STRUKTURA ORGANIZACYJNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Art.10. Organami Samorządu są:

 1. Samorząd Klasowy w składzie:
 • Przewodniczący/a klasy,
 • Zastępca przewodniczącego,
 • Skarbnik,
 • Sekretarz (w przypadku prowadzenia kroniki klasowej).
 1. Członkowie Rady Samorządu Uczniowskiego to Samorządy Klasowe wybierane w poszczególnych oddziałach.
 1. Zarząd Samorządu Uczniowskiego w składzie:
 • Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, który kieruje pracą Zarządu i Rady SU,
 • Zastępca przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego,
 • Skarbnik,
 • Sekretarz.
 1. Dla realizacji swoich zadań Zarząd SU może powoływać sekcje stałe lub doraźne. Podczas powoływania sekcji Zarząd określa jej nazwę, zakres działalności i kompetencje, okres jej istnienia, przewodniczącego odpowiedzialnego za jej prace oraz skład osobowy. Członkiem sekcji może zostać każdy uczeń szkoły.
 2. Przewodniczący SU reprezentuje swoich kolegów wobec nauczycieli i dyrekcji, przewodniczy zebraniom.
 3. Zadaniem zarządu jest tak zorganizować pracę, żeby dawała ona jak najlepsze efekty i żeby wszyscy wyborcy mieli poczucie, że wybrali swych działaczy trafnie.
 4. W pracy Samorządu Uczniowskiego pomaga nauczyciel opiekun. Jest to doradca, a zarazem rzecznik interesów Samorządu Uczniowskiego na forum Rady Pedagogicznej.

 

ROZDZIAŁ IV

KOMPETENCJE WYBRANYCH PRZEDSTAWICIELI

Art.11. Samorząd Klasowy

 • Reprezentuje klasę na zewnątrz, współpracując z Zarządem SU,
 • Organizuje życie klasy (imprezy pozalekcyjne, dyżury w klasie itp.),
 • Wraz z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy klasy,
 • Organizuje pomoc koleżeńską przy udziale wychowawcy.

Art.12. Zarząd

 • Reprezentuje wobec władz szkoły opinie i potrzeby społeczności uczniowskiej.
 • Opracowuje plan pracy SU na dany rok szkolny,
 • Prowadzi bieżącą dokumentację.

Art.13. Rada Samorządu Uczniowskiego:

 • Rada składa się z uczniów wybranych spośród całej społeczności uczniowskiej.
 • W skład Rady SU wchodzą osoby,  które otrzymały największą liczbę głosów
  w wyborach / przewodniczący Samorządów Klasowych/.
 • Członkami Rady SU mogą zostać jedynie uczniowie szkoły. W chwili odejścia
  ze szkoły, uczeń przestaje być członkiem Rady.
 • W przypadku uzasadnionej rezygnacji członka Rady SU przed upływem jego kadencji, na jego miejsce powołany zostaje uczeń wytypowany przez Radę SU.
 • Członkowie Rady SU są głównym organem wykonawczym Samorządu.
 • Zarząd podejmuje decyzje większością głosów.
 • Rada na pierwszym posiedzeniu wybiera: Zastępcę Przewodniczącego, Sekretarza, Skarbnika.
 • Rada na pierwszym posiedzeniu uchwala podział obowiązków członków Rady
  i podaje ten podział do wiadomości opiekuna.
 • Rada ma obowiązek zorganizowania wspólnego zebrania na początku roku szkolnego (ustalenie planu pracy na bieżący rok szkolny, uchwalenie regulaminu).

 

Art.14. Przewodniczący Samorządu.

 • Przewodniczący wybierany jest przez ogół uczniów w głosowaniu tajnym, bezpośrednim i powszechnym.
 • Wybory przewodniczącego prowadzone są pod nadzorem nauczyciela pełniącego obowiązki opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
 • Kadencja Przewodniczącego trwa 1 rok.
 • Przewodniczący z uzasadnionej przyczyny może podać się do dymisji przed upływem kadencji.
 • W przypadku podania się do dymisji Przewodniczącego przed upływem kadencji, jego obowiązki przejmuje osoba pełniąca funkcję zastępcy Przewodniczącego.
 • Przewodniczący jest głównym reprezentantem ogółu uczniów.
 • Przewodniczący umożliwia współdziałanie samorządu z samorządami klasowymi.
 • W przypadku, gdy Rada nie jest w stanie podjąć decyzji ze względu  na równy podział głosów za i przeciw, o przyjęciu lub odrzuceniu uchwały decyduje Przewodniczący.
 • Kieruje pracą Samorządu.
 • Reprezentuje Samorząd wobec Rady Pedagogicznej.

 

Art.15. Sekcje Samorządu Uczniowskiego

 • Organizowanie działalności, do której dana sekcja została powołana.
 • Współdziałanie z nauczycielami poszczególnych przedmiotów w zakresie zainteresowań każdej sekcji.
 • Organizowanie różnych form pozalekcyjnej aktywności uczniów.

 

Art.16. Opiekun Samorządu Uczniowskiego

 • Opiekun pełni funkcję doradczą Samorządu i czuwa nad całokształtem prac SU.
 • Może pośredniczyć w rozstrzyganiu konfliktów między uczniami.
 • Prowadzi dokumentację rozliczeń finansowych.
 • Opiekun uczestniczy we wszystkich zebraniach Rady SU.
 • Opiekun uczestniczy we wszystkich formach działalności Samorządu.
 • Opiekun Samorządu jest jedyną osobą, która w uzasadnionych przypadkach może zwolnić uczniów z zajęć edukacyjnych w związku  z działalnością Samorządu.

 

ROZDZIAŁ V

TRYB POWOŁYWANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Art.17. Uczniowie klas w głosowaniu tajnym, równym i powszechnym wybierają spośród swojej klasy trzech kandydatów do samorządu.

Art.18. Nauczyciela do pełnienia funkcji opiekuna  Samorządu Uczniowskiego wyznacza Dyrektor Szkoły.

ORDYNACJA WYBORCZA

Art.19. Wybory Przewodniczącego

 • Wybory ogłasza i wyznacza termin Opiekun SU
 • Termin zgłaszania kandydatur – 14 dni przed wyznaczonym terminem wyborów.
 • Bierne prawo wyborcze (bycia wybranym) przysługuje wszystkim uczniom klas V – VI.
 • Czynne prawo wyborcze (wybierania) przysługuje wszystkim uczniom klas IV – VI.
 • W celu przeprowadzenia wyborów Rada SU powołuje 4 osobową komisję wyborczą, w skład której nie mogą wchodzić osoby kandydujące (przedstawiciele SU wyłonieni drogą losowania na plenarnym zebraniu).
 • Wybory są równe, bezpośrednie, powszechne, tajne, większościowe.
 • Oddany głos będzie ważny, jeśli wyborca ustawi znak X tylko przy jednym kandydacie.
 • Postawienie większej liczby znaków X czyni głos nieważnym.
 • Plakaty wyborcze kandydatów powinny być wywieszone na tydzień przed terminem wyborów.
 • Karty do głosowania do dnia wyborów zabezpiecza Opiekun SU.
 • Po zakończeniu głosowania komisja liczy głosy w obecności wszystkich członków i sporządza protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
 • Jeden egzemplarz przekazuje do dokumentacji SU, a drugi wywiesza na tablicy ogłoszeń SU.

 

ROZDZIAŁ VI

TRYB ODWOŁYWANIA WYBRANYCH PRZEDSTAWICIELI

Art.20.  Przewodniczący może zostać odwołany ze stanowiska, jeżeli votum nieufności wobec niego poprze co najmniej 70% członków Rady SU.

 

Art.21. Większością głosów samorządu można usunąć uczestnika, który nie wypełnił powierzonych mu zadań bądź popełnił wykroczenie w stosunku do przepisów zawartych w Statucie Szkoły.

 

ROZDZIAŁ VII

GROMADZENIE I GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FINANSOWYMI

 

Art.22. Samorząd może pozyskiwać środki finansowe służące finansowaniu swojej działalności.

Art.23. Formy i terminy podejmowania działań zmierzających do uzyskania środków finansowych samorządu ustala opiekun i Dyrektor Szkoły.

Art.24. Samorząd Szkolny może uzyskiwać dochody:

 • Ze sprzedaży biletów na dyskoteki szkolne.
 • Z organizowanych zbiórek, loterii fantowych, sprzedaży gadżetów itp.
 • Ze sprzedaży surowców wtórnych.
 • Ze środków przekazanych przez sponsorów.
 • Z innych źródeł.

Art.25. Zgromadzone środki dzieli się według zasad:

 1. zakup niezbędnych do działalności SU artykułów,
 2. organizację imprez i uroczystości szkolnych,
 3. pomoc uczniom w trudnej sytuacji materialnej.

Art.26. Finanse Samorządu prowadzi opiekun SU. Wszelkie operacje finansowe są ewidencjonowane. Samorząd nie prowadzi osobnego rachunku bankowego.

 

ROZDZIAŁ VIII

DOKUMENTY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Art. 27. Dokumentację Samorządu Uczniowskiego tworzą:

 • Regulamin Samorządu Uczniowskiego,
 • Plany pracy,
 •  Ewidencja dochodów i wydatków.

 

ROZDZIAŁ IX

TRYB DOKONYWANIA ZMIAN W REGULAMINIE SU

Art.28. Wnioski o dokonanie zmian w Regulaminie mogą być składane do Przewodniczącego SU przez minimum 3 członków Rady SU.

Art. 29. Zmiany w Regulaminie SU uchwala Rada SU w głosowaniu jawnym w trybie podejmowania uchwał.

 

ROZDZIAŁ X

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art.30. Sprawy wymagające współdziałania dyrektora, rady pedagogicznej, rady rodziców z samorządem uczniowskim powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron.

Art.31. Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu negatywnie oceniani.

Art.32. Regulamin jest uchwalony w głosowaniu jawnym na walnym zebraniu uczniów.

Art.33. Walne zgromadzenie uczniów w toku kadencji na wniosek uczniów może dokonać zmian lub uzupełnień regulaminu.

Art.34. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.

Art.35. Samorząd Uczniowski posiada:

 • Regulamin Samorządu Uczniowskiego.
 • Ordynację wyborczą.
 • Roczny plan pracy.
 • Książkę wpływów i wydatków.

 

Opracowanie:

Samorząd Uczniowski

      Opiekun SU

Barbara Krajewska