Menu

Samorząd Uczniowski

PRAWA UCZNIA

Uwzględniając prawa zawarte w Konwencji Praw Dziecka uczeń ma prawo do:

 1. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
 2. Opieki dydaktycznej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności;
 3. Przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi szkoły i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień;
 4. Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym;
 5. Swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych – jeżeli nie narusza tym dobra innych osób;
 6. Wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole;
 7. Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
 8. Korzystania z pomieszczeń szkoły, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru bibliotecznego podczas zajęć pozalekcyjnych pod nadzorem nauczyciela;
 9. Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;
 10. Bieżącej informacji o swoich ocenach z poszczególnych przedmiotów;
 11. Wykorzystywania na wypoczynek przerw międzylekcyjnych;
 12. Zwolnienia od zadań domowych na okres świąt kalendarzowych i ferii;
 13. Zwolnienia z zajęć w danym dniu po przedstawieniu pisemnej prośby rodziców;
 14. Organizowania zajęć kulturalnych, oświatowych, sportowych i rozrywkowych za zgodą dyrektora szkoły;
 15. Korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego;
 16. Zmiany szkoły w ciągu roku szkolnego;
 17. Korzystania z doraźnej pomocy materialnej zgodnie  z odrębnymi przepisami;
 18. Dyskrecji w sprawach osobistych (stosunki rodzinne,  korespondencja ucznia);
 19. Korzystania z różnorodnych form opieki socjalnej, którymi dysponuje szkoła i komitet rodzicielski;
 20. Wygłaszania na zebraniach lub rozmowach z nauczycielami  własnego zdania lub opinii na temat życia szkolnego;
 21. Okresu adaptacji, w którym nauczyciele nie wystawiają stopni  niedostatecznych, ustalonych w wewnątrzszkolnym systemie oceniania;
 22. Uzyskania poręczenia samorządu uczniowskiego, wychowawcy klasy lub innego nauczyciela szkoły w przypadku prowadzonego wobec ucznia postępowania dyscyplinarnego;
 23. Złożenia do dyrektora wniosku o przeprowadzenie egzaminu poprawkowego (na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w obowiązującym rozporządzeniem MEN);
 24. Zgłoszenia bezpośrednio dyrektorowi lub rzecznikowi praw  uczniów, że przysługujące mu prawa nie są przestrzegane.

 

 

OBOWIĄZKI UCZNIA

UCZEŃ MA OBOWIĄZEK:

 1. Systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły; systematycznie przygotowywać się do zajęć lekcyjnych;
 2. Systematycznie i wytrwale pracować nad wzbogacaniem swojej wiedzy, wykorzystywać jak najlepiej czas i warunki nauki;
 3. Okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcy oraz pracownikom szkoły, wykonywać ich polecenia;
 4. Przestrzegać zasad kulturalnego współżycia w odniesieniu do kolegów i pracowników szkoły;
 5. Przeciwdziałać i przeciwstawiać się wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, przemocy, brutalności, wulgarności i wandalizmu oraz lekceważeniu obowiązków ucznia;
 6. Czuć się odpowiedzialnym za własne życie, zdrowie oraz rozwój;
 7. Przybywać punktualnie na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne;
 8. Szanować i chronić mienie szkolne;
 9.  Szanować i chronić mienie szkolne;
 10. Dbać o ład, porządek i estetykę w pomieszczeniach i otoczeniu szkoły;
 11. Podporządkować się poleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, nauczycieli oraz władz samorządu uczniowskiego;
 12. Godnie reprezentować szkołę na zewnątrz;
 13. Szanować przekonania, poglądy i godność osobistą drugiego człowieka;
 14. Przestrzegać zasad higieny osobistej, zmieniać obuwie, zmieniać strój po skończonej lekcji wychowania fizycznego;
 15. Uzupełniać braki wynikające z nieobecności w szkole.