Menu

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 5 im. M. Kopernika w Zambrowie
  ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6 A
  18-300 Zambrów

  NIP: 723-13-58-774
  REGON: 450088495

  kontakt mailowy:
  sekretariat: sp5kancelaria@wp.pl
  intendent: obiady@wp.pl
 • 86 / 271- 43 - 49 - sekretariat
  86 / 271 - 43 -12 - intendent
  86 / 224 - 41 - 68 - świetlica klas 1
  86 / 224 - 41 - 67 - świetlica klas 2-5

Napisz do nas

Jeśli masz jakieś pytania do naszej szkoły, wyślij wiadomość przy użyciu formularza kontaktowego.
Imię*:
Nazwisko*:
Twój e-mail*:
Pytania, uwagi*:
Proszę przepisać tekst z obrazka*:
wczytywanie danych z serwera, proszę czekać
* oznacza pole wymagane

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności wykonana została na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej” w związku z wdrożeniem WCAG 2.1.

Celem publikacji Deklaracji Dostępności jest umożliwienie zapoznania się z informacjami dotyczącymi dostępności Szkoły Podstawowej nr 5 w Zambrowie. Deklaracja dostępności spełnia wymagania zawarte w art. 5 ustawy o dostępności cyfrowej i jest w pełni dostępna cyfrowo.

Szkoła Podstawowa nr 5 w Zambrowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 5 w Zambrowie o nazwie https://sp5zambrow.edupage.org/

Data publikacji strony internetowej: 1.09.2014.

Daty aktualizacji: na bieżąco

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Niezgodności:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego,
 • brak jest transkrypcji opisowej materiałów dźwiękowych,

 

Wyłączenia:

 • filmy opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • treści od innych podmiotów,
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań,

 

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • możliwość korzystania z opcji czytaj na głos „Ctrl + Shift + U” w przeglądarce Internet Explorer lub Microsoft Edge,
 • na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych,
 • trwają prace nad wprowadzenie innych ułatwień,

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-17.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefoniczny +48 862714349, bądź adres e-mail: sp5kancelaria@wp.pl Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Osobą kontaktową jest Izabela Łapińska.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę na takie działania.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Siedziba Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Zambrowie, mieści się w budynku przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6a, 18-300 Zambrów.
 2. Przed szkołą znajduje się jedno, oznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 3. Budynek ma 4 kondygnacje (w tym jedna kondygnacja podziemna – szatnia).
 4. Budynek nie posiada windy.
 5. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się przy parkingu od strony ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły.
 6. Ponadto do budynku szkoły są jeszcze cztery inne wejścia – jedno, boczne od parkingu, prowadzące do części stołówkowej budynku (z podjazdem dla wózków), dwa od placu zabaw oraz jedno od parkingu przy hali sportowej.
 7. Wejście główne jest oznaczone czytelnymi tablicami identyfikującymi szkołę.
 8. Osoby z trudnościami w poruszaniu się mogą liczyć na pomoc pracowników szkoły, po zawiadomieniu o takiej potrzebie dzwonkiem znajdującym się przy wejściu głównym lub telefonicznie.
 9. Przy wejściu głównym do szkoły znajduje się portiernia, a w niej pracownik, za pośrednictwem którego można przywołać pracownika administracji lub skorzystać z kontaktu telefonicznego.
 10. Dla osób na wózkach samodzielnie dostępne są korytarze i pomieszczenia tylko na parterze.
 11. Osoby niepełnosprawne korzystające z obiektu szkoły mogą dostać się na poszczególne kondygnacje szkoły z pomocą obsługi szkoły wykorzystując schodołaz.
 12. Schody pomiędzy kondygnacjami wyposażono w poręcze po obu stronach. Pierwsze i ostatnie stopnie biegu są oznaczone w sposób kontrastowy.
 13. Toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych znajdują się na każdej kondygnacji nadziemnej.
 14. Wszystkie pomieszczenia administracyjne oraz gabinet dyrektora szkoły i pokój nauczycielski zlokalizowane są na parterze szkoły.
 15. Osoby z niepełnosprawnością mogą w pełni korzystać z hali sportowej, z wyłączeniem trybun.
 16. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem wejścia do budynku z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.
 17. W szkole nie ma pętli indukcyjnych.
 18. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego
 19. Szkoły nie wyposażono w dźwiękowy system naprowadzający osoby niewidome i słabowidzące.

Mapa