Menu

Świetlica/stołówka

Informacje

UWAGA

Wszystkie zgłoszenia na rok szkolny 2022/2023 do stołówki oraz świetlicy złożone w sekretariacie szkoły do dnia 25 sierpnia 2022r. zostały rozpatrzone pozytywnie

 

ŚWIETLICA

Czynna od 6.30 do 16.00

 

STOŁÓWKA

PRZERWY OBIADOWE:

11.30 - 11.55

12.40 - 13.05

(aktualny jadlospis w podstronie "Stołówka")

 

ZASADY OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE STOŁÓWKI

 1. Warunkiem korzystania przez ucznia z posiłków jest wniesienie opłaty za posiłki.
 2. Wysokość opłat za korzystanie z posiłków publikowana jest w ogłoszeniu zamieszczonym na stronie internetowej Szkoły w zakładce Świetlica/Stołówka oraz na tablicy ogłoszeń przy stołówce. Jest ona różna w każdym miesiącu ze względu na różną ilość dni żywieniowych.
 3. Opłaty za obiady wnosić należy od 1 do 10 dnia każdego miesiąca (za miesiąc bieżący). Za termin dokonania opłaty uważa się datę zaksięgowania środków na rachunku szkoły.
 4. Brak wpłaty za obiady do tego terminu, skutkuje skreśleniem z listy korzystających ze stołówki.
 5. Skreślenie następuje od drugiego dnia roboczego po obowiązującym terminie wniesienia opłaty.
 6. Ponowne zapisanie dziecka na stołówkę szkolną wymaga powtórnego złożenia karty zgłoszenia.
 7. Za niewykorzystane w danym miesiącu posiłki przysługuje odpis. Kwotę powstałego odpisu należy rozliczyć przy najbliższej płatności pomniejszając wpłatę za kolejny miesiąc.
 8. Warunkiem dokonania odpisu, o którym mowa w ust. 7, jest wcześniejsze zgłoszenie przez Rodzica/Opiekuna nieobecności dziecka (z powodu np. choroby) w szkole najpóźniej do godziny 10.00 w dniu poprzedzającym nieobecność. Odliczeniu nie podlega dzień, w którym następuje zgłoszenie.
 9. Nieobecności dziecka Rodzic/Opiekun zgłasza do Pani Intendent. poprzez
 • e-dziennik na adres: Przeździecka Justyna,
 • lub na e- mail intendenta szkoły: obiadysp5@wp.pl  
 • lub pod nr telefonu intendenta: 86 271 43 12.
 1. W przypadku wycieczek i wyjść zbiorowych organizowanych przez Szkołę odliczenie odbywa się na podstawie zgłoszenia wychowawcy lub opiekuna wycieczki.
 2. Nie będą odliczone nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po terminie.
 3. Wszystkie nieobecności zgłoszone z zachowaniem ustalonego terminu zostają odliczone od wpłaty za kolejny miesiąc. W grudniu i czerwcu odpisy zostaną odliczone do końca miesiąca bieżącego.
 4. Wpłat za obiady, w sytuacji gdy uczniowi przysługują odpisy, dokonujemy po telefonicznym lub osobistym uzgodnieniu wysokości wpłaty z Panią Intendent.
 5. Wpłaty za obiady dokonujemy przelewem na konto: 48 8775 0009 0010 0108 1852 0004,

z dopiskiem: wpłata za obiad (imię i nazwisko ucznia, klasa)  za miesiąc …………….. .

 1. Ewentualne nadpłaty Szkoła przekaże na podany rachunek bankowy Rodzica/Opiekuna:
 1. W przypadku zmiany konta podanego w pkt. 15, Rodzic/Opiekun zgłosi taką informację do szkoły.
 2. Zwrot ewentualnej nadpłaty nastąpi do końca miesiąca grudnia oraz do końca miesiąca czerwca lub w innym terminie ustalonym przez Dyrektora Szkoły w zależności od sytuacji epidemiologicznej lub innych uwarunkowań mających wpływ na pracę stołówki szkolnej.
 3. W przypadku braku możliwości zwrotu (z uwagi na zamknięte konto bankowe, brak możliwości kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi itp.) środki finansowe zgromadzone na koncie szkoły zostaną przeznaczone na doposażenie i utrzymanie stołówki szkolnej.
 4. Rezygnację z korzystania ze stołówki szkolnej lub zmianę zakresu korzystania ze stołówki należy zgłaszać Intendentowi w formie pisemnej, co najmniej pięć dni roboczych przed rozpoczęciem następnego miesiąca rozliczeniowego.

CENY OBIADÓW OD 1.09.2022

 • zupa                 2,00 zł
 • drugie danie     5,50 zł
 • pełny obiad      7,50 zł

 


KONTO DO WPŁAT ZA OBIADY:

 

48 8775 0009 0010 0108 1852 0004

z dopiskiem: wpłata za obiad (imię i nazwisko ucznia oraz klasa)  za miesiąc …………….. .

 


KOSZT WYŻYWIENIA ZA CAŁY MIESIĄC (bez odpisów)

Informacje będą aktualizowane na początku każdego miesiąca:

Miesiąc zupa drugie danie Pełny obiad

Wrzesień 2022

42,00 zł 115,50 zł 157,50 zł

Październik 2022

     

Listopad 2022

     

Grudzień 2022

 

Styczeń 2023  

     

Luty 2023

     

Luty 2023

     

Marzec 2023

     

Kwiecień 2023

     

Maj 2023

     

Czerwiec 2023