Menu

OGŁOSZENIE

Zasady i terminy rekrutacji 2024/2025

Od 1 września 2024 roku naukę w klasie pierwszej obowiązkowo rozpoczynają dzieci urodzone w 2017 roku

Warunki przyjęcia dziecka do szkoły

Dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 5

Obwód Szkoły Podstawowej nr 5 w Zambrowie obowiązujący od 1 września 2018 roku, zgodnie z UCHWAŁĄ NR 196/XXXV/18 RADY MIASTA ZAMBRÓW z dnia 30 stycznia 2018 roku obejmuje w granicach administracyjnych gminy Miasto Zambrów ulice:

Aleja Wojska Polskiego – do nr 23 włącznie po stronie numerów nieparzystych i do nr 30 włącznie po stronie numerów parzystych, Adama Mickiewicza, Armii Krajowej, Białostocka – numery parzyste, Cmentarna, Fabryczna, Fryderyka Chopina, Grabowska, Handlowa, Ignacego Paderewskiego, Jantarowa, Józefa Piłsudskiego, Kapitana Władysława Raginisa, Krótka, Księdza Marcina Krajewskiego, Lipowa, Łanowa, Łąkowa, Mazowiecka, Milenijna, Obrońców Zambrowa, Papieża Jana Pawła II, Piaskowa, Pogodna, Poligonowa, Polna, Poświątne, Prymasa Stefana Wyszyńskiego, 71 Pułku Piechoty, Rolnicza, Sportowa, Stanisława Moniuszki, Świętokrzyska, Tadeusza Kościuszki, Wądołkowska, Ustronna, Wąska, Wodna, Wiejska Wiśniowa, Zaciszna.

Dzieci z rocznika 2017 będą przyjęte do szkoły na podstawie ZGŁOSZENIA rodziców (opiekunów prawnych), które należy złożyć w terminie od 19 lutego do 1 marca 2024 roku w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 5 w Zambrowie, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6A, pokój nr 5.

Wszystkie dzieci urodzone w 2017 roku, zamieszkałe w wyżej wymienionym obwodzie Szkoły Podstawowej nr 5, których rodzice (opiekunowie prawni) złożą ZGŁOSZENIA w określonym terminie, zostaną przyjęte do klasy pierwszej.

Rodzice 6-latków (czyli dzieci urodzonych w 2018 roku) mogą podjąć decyzję o rozpoczęciu przez dziecko nauki w szkole podstawowej. Musi być jednak spełniony jeden z warunków:

  • dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzedzającym roku szkolnym (rodzic zobowiązany jest dołączyć do zgłoszenia zaświadczenie o realizacji przygotowania wydane przez dyrektora przedszkola) albo
  • poradnia psychologiczno – pedagogiczna wydała opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Rodzice wraz ze zgłoszeniem mogą złożyć kartę zgłoszenia dziecka do stołówki szkolnej oraz kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej w roku 2024-2025.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 5

Rodzice (opiekunowie prawni) dzieci z rocznika 2017, zamieszkałych poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 5 mogą w terminie od 13 marca do 29 marca 2024 roku złożyć WNIOSEK o przyjęcie dziecka do klasy I w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 5 w Zambrowie, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6A, pokój nr 5.

Rodzice 6-latków (czyli dzieci urodzonych w 2018 roku) mogą podjąć decyzję o rozpoczęciu przez dziecko nauki w szkole podstawowej. Musi być jednak spełniony jeden z warunków:

  • dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzedzającym roku szkolnym (rodzic zobowiązany jest dołączyć do wniosku zaświadczenie o realizacji przygotowania wydane przez dyrektora przedszkola) albo
  • poradnia psychologiczno – pedagogiczna wydała opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 5, których rodzice (opiekunowie prawni) w tym roku złożą wniosek w określonym harmonogramem terminie, będą przyjmowane do klasy pierwszej w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z przyjętymi w uchwale Rady Miasta Zambrów z dnia 21 lutego 2017 roku kryteriami, w miarę posiadanych wolnych miejsc, tzn. wtedy, gdy szkoła będzie posiadać wolne miejsca w klasach pierwszych po przyjęciu dzieci z obwodu.

Kryteria naboru i ich waga są następujące:

  1. Dziecko zamieszkuje na terenie Miasta Zambrów – 5 pkt,
  2. Dziecko posiada rodzeństwo w szkole – 3 pkt,
  3. Niepełnosprawność dziecka – 3 pkt,
  4. Miejsce pracy rodzica znajduje się w obwodzie szkoły – 2 pkt,
  5. Rodzic dziecka jest absolwentem szkoły – 1 pkt.

Zgodnie z harmonogramem:

9 kwietnia 2024 roku komisja rekrutacyjna w Szkoły Podstawowej nr 5 poda do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Do 12 kwietnia 2024 roku rodzice kandydatów, w postaci pisemnego oświadczenia, potwierdzą wolę przyjęcia dziecka do Szkoły Podstawowej nr 5.

29 kwietnia 2024 roku komisja rekrutacyjna w Szkole Podstawowej nr 5 poda do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal posiada wolne miejsca, przeprowadza się postępowanie uzupełniające zgodnie z harmonogramem zawartym w Zarządzeniu NR 0050.9.2024 Burmistrza Miasta Zambrów z dnia 18 stycznia 2024 r.

____________________________________________________________________________________________________

Druki ZGŁOSZENIA i WNIOSKU są dostępne na stronie internetowej szkoły http://sp5zambrow.edupage.org w zakładce dokumenty/publikacje oraz w sekretariacie szkoły.