Menu

PROJEKT "Dobry start ..."

Projekt "Dobry start w przyszłość"

Rozpoczęła się realizacja projektu pt. „Dobry start w przyszłość dla szkół podstawowych w Zambrowie”. Jest on realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności, oraz zniwelowanie deficytów uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt będzie realizowany do 30.11.2022 roku przez Miasto Zambrów przy udziale Realizatorów: Szkoła Podstawowa nr 3 w Zambrowie, Szkoła Podstawowa nr 4 w Zambrowie i Szkoła Podstawowa nr 5 w Zambrowie.

W ramach projektu, w Szkole Podstawowej nr 5 w Zambrowie, zaplanowano:

  1. Prowadzenie zajęć dla uczniów.

Zajęcia dodatkowe będą odbywać się 1 lub 2 x w tygodniu po 45 min, wyłączając wakacje i ferie, zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Rodzaje planowanych zajęć:

a) Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe:

b) Zajęcia rozwijające kompetencje matematyczno-przyrodnicze  oparte na metodzie eksperymentu:

c) Rozwijanie kompetencji informatycznych - wykorzystanie TIK:

d) Indywidualizacja pracy  ze specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi:

 

  1. Pomoc stypendialna dla uczniów – stypendium dla ucznia zdolnego.

Pomoc stypendialna w SP 5 Zambrów przewidziana jest dla 5 uczniów zdolnych w każdym roku szkolnym projektu. Będzie przyznana przez Komisję stypendialną na podstawie Regulaminu programu stypendialnego.

 

  1. Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli.

 

Zachęcamy wszystkich uczniów klas I-VIII do udziału w Projekcie.

Po zakończonej rekrutacji, zajęcia na razie odbywać się będą w klasach I- III, a w klasach IV – VIII po powrocie do nauki stacjonarnej. (ale musimy już utworzyć także grupy z klas starszych)

Aby wziąć udział w jakiejkolwiek formie zaplanowanej w Projekcie niezbędne jest zgłoszenie uczestnika i wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych. Jeden uczeń może zgłosić się do więcej niż jednych zajęć.

Dokumenty rekrutacyjne muszą być złożone w terminie najpóźniej do 12 lutego 2021 r.

Po szczegółowe informacje na temat możliwości udziału w dodatkowych zajęciach oraz na temat stypendium – zapraszamy do kolejnych podstron.