Menu

O szkole

Model absolwenta

Realizując misję naszej szkoły i działając zgodnie z jej wizją, dążymy do wykształcenia i wychowania ucznia, który…

  •  jest aktywny

- posiada zainteresowania i rozwija je

- jest twórcą i odbiorcą sztuki i kultury

- wykazuje się samodzielnością

 

  • jest ciekawy świata 

- korzysta z  różnych źródeł informacji

- poszerza wiedzę na miarę swoich możliwości

- jest wrażliwy na piękno przyrody

 

  • jest odpowiedzialny

- podejmuje działania i przewiduje ich konsekwencje

- umie samodzielnie rozwiązywać problemy

- cieszy się z sukcesów i potrafi akceptować porażki

- zna swoje słabe strony i pracuje nad nimi

 

  • jest otwarty

- nie ma problemów z nawiązywaniem kontaktów z rówieśnikami

- umie współdziałać w grupie

- prezentuje swój punkt widzenia i szanuje poglądy innych

 

  • jest optymistą

- pozytywnie patrzy na świat

- lubi siebie i innych

- wierzy w swoje możliwości

- umie odróżniać dobro od zła

 

  • jest prawy

- jest uczciwy i prawdomówny

- zna zasady dobrego zachowania się i przestrzega ich

- zna symbole regionalne, narodowe i religijne i wie jak się wobec nich zachować

 

  • jest tolerancyjny

- rozumie, że różnice między ludźmi są zjawiskiem naturalnym

- szanuje inne rasy i nacje oraz ich poglądy

- jest wrażliwy na potrzeby innych

 

  • jest krytyczny

- selekcjonuje i porządkuje zdobyte informacje, ocenia ich wiarygodność i przydatność do określonego celu

 

  • jest świadomy swoich praw i praw innych ludzi

- zna swoją wartość, swoje prawa

- zna i respektuje prawa innych.